Alla inlägg under januari 2020

Av Bengt Bertilsson - 31 januari 2020 06:00

I vårt område finns det många spår av att de hängnade in skogen för att skydda den för viltskador men även andra trädslag också. Normalt så brukar detta plockas ner efter ca 20 - 25 år och det är dags för gallring. Om det rör sig om en lärkordling så har detta gått lite fel i området i Tomtedalen som området heter 

   

Av Bengt Bertilsson - 30 januari 2020 11:34

Samtliga partier i Mark skriver INTE ett enda ord om att det är Kommunfullmäktige i kväll. Kvällen huvudämne måste vara en Väglednings debatt som kan liknas vid en allmänpolitisk debatt om framtiden och dagen politik i Mark.


Jag har gått igenom alla hemsidor och Facebook sidor idag och gjort små kommentarer om detta kan vara av intresse och förvånas över den nornalans som partierna visar sin kommuninnevånare att de inte orkar skriva något om den lokal politiska verksamheten. Men de orkar lyfta ett partistöd från oss kommuninnevånare.

     

Visst finns det partier som försöker uppdatera sina hemsidor och Facebook sidor stupar de i rikspolitiken.


Anser det borde finnas en viss självrannsakan hur partistödet kommer tillbaka till kommuninnevånarna


Partiernas hemsidor och Facebook sidor avlästa den 31 januari på förmiddagen

 

På Marks kommuns hemsida finns en länk till partiernas hemsidor

https://www.mark.se/politik-och-organisation/politik/partier/

Partierna i Mark erhåller ett grundstöd med 46 500 kronor. Ett mandatstöd för 2020 med 23 250 kronor per mandat.

Hur mycket av detta används till att sprida lokal politik till kommuninnevånarna som alla har möjlighet att följa partierna utsago, verksamheter. Eller är partistödet avsett för att sprida rikspolitiken och användas för intern verksamhet


Socialdemokraterna
https://www.socialdemokraterna.se/distrikt/sodraalvsborg/mark/

visar sig vara felaktig adress men går till rikssidan ingen länk till lokala hemsida

Socialdemokraterna har en egen lokal hemsida
http://framtidensmark.se/

Senast uppdaterad 12 nov finns menyrader till lokalt program men lokala politiska uttalande i nu-tid är svårfunna

Facebook

https://www.facebook.com/socialdemokraternaimark/

Uppdateras sporadiskt med aktuella möten och enstaka politiskt budskap


Vänsterpartiet

http://mark.vansterpartiet.se/
Lokal sida uppdaterad senast 26 nov med lokal politik har kalender på verksamheterna 

Facebook
https://www.facebook.com/vansterpartietmark/
Uppdateras med lokala möten men lider av samma fenomen som hemsidan legat i träda sedan nov p.g.a flytt kanske.

Moderaterna

https://moderaterna.se/
En rikssida som visar vem som är partiledare för rikspartiet ingen länk till lokal hemsida

Moderaterna har en egen hemsida
http://markmoderaterna.se/index.html

Lokal kandidaterna presenteras partipolitiken finns under menyrad saknas lokal förankring i politiska nyheter som hänvisas till deras Facebook sida

Facebook
https://www.facebook.com/Moderaterna-i-Mark-131999266828675/

Uppdateras regelbundet mestadels riks


Centerpartiet
https://www.centerpartiet.se/lokal/sjuharad/mark/startsida.html
En lokal sida men med enbart rikspolitiken synbar. Finns menyrad för lokal information om kandidater och program 

Facebook
https://www.facebook.com/centerpartietmark/

Uppdateras mycket sällan och endast riks politik

Kristdemokraterna

https://kristdemokraterna.se/lokalt/vastra-gotaland-sodra/mark/

Lokal hemsida med lokala kandidater med främst rikspolitiska budskap visas på hemsidan

Facebook

https://www.facebook.com/markkristdemokrater/?ref=br_rs

Uppdateras regelbundet blanda lokalt och riks nyheter


Liberalerna

https://mark.liberalerna.se/

Lokal hemsida med rikspolitik finns länk till kandidaterna lokal

Facebook

https://www.facebook.com/LiberalernaMark/

Uppdateras regelbundet med främst riks politik


Miljöpartiet

https://www.mp.se/mark

Lokal hemsida med lokal anknytning något ålderstigen uppdatering

Facebook
https://www.facebook.com/mpimark/
Uppdateras sporadisk med lokala och riks angelägenheter


Sverigedemokraterna
https://mark.sd.se/

Lokal hemsida uppdaterad med verksamhets händelser


Facebook

https://www.facebook.com/sdimark/

Uppdateras regelbundet med lokalmötesverksamhet och riks politiska angelägenheter


Däremot så ställer partieföreträdare upp för lokala media och uttala sig som endast kan läsa av prenumeranter 

Noterbart i sammanhanget är att samtliga partiföreträdare ställer upp och uttala sig i ett lokalt media som endast kan läsas av prenumeranter skriver

Frågorna som partierna vill lyfta i debatten
När det är dags för årets första möte i kommunfullmäktige viks den mesta tiden åt en allmänpolitisk debatt.
BT frågade partierna vilken fråga de vill lyfta i debatten.
Mötet är i Abbottsalen på Rydals museum och börjar klockan 18.00
Läs vidare - testa vårt Surf-paket, endast 119 kr/månad!

https://nxt.bt.se/mark/fragorna-som-partierna-vill-lyfta-i-debatten


De uttala sig helhjärtligt till betalningsmedia än att utgjuta fria kanaler som de själva får bidrag till att underhålla och serva sina kommuninnevånare och väljare/sympatisörer
Av Bengt Bertilsson - 30 januari 2020 06:00

Varför genomförs denna skogsgallring den frågan ställde jag i början av veckan och lovade ge svar och detta kom omg från ansvarig skogsentreprenör för kommunens skog  


 

Syftet med avverkningarna och gallringarna är flera.


Först var det MEX (Mark- och Exploateringsenheten) som önskade att skogsområdet kring industrierna på Skene Skog skulle bli ljusare och mer tilltalande. Det skulle kunna ske genom att merparten av granarna avverkades och tall och björk gynnades. MEX i egenskap av markägare och utvecklare av industriområdet beställde åtgärden.

Sedan har TSN:s förlängda arm i skogen, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, som är den tjänsteman som Södra har all kontakt med, har varit tydlig med att det är viktigt att det tas hänsyn till natur- och kulturlämningar.

Därför försöker vi aktivt ta bort träd från stenmurar och husgrunder för att lämningarna inte ska skadas. TSN har också en inriktning om att kommunens skog ska skötas på ett sätt anpassat till omgivningen.


Här vill man inte avverka och plantera gran, utan ställa en tallskärm där nya tallar och lövträd kan leta sig upp så att man inte får intrycket av ett kalhygge mot väg 156. Den avverkning och gallring som nu har gjorts är den del, av de utglesningar som kommer att göras vid Skene Skog, som vi har bedömt som möjliga att utföra i rådande väderlek. Övriga delar kommer att åtgärdas längre fram.


Detta skriver Mattias Siljefjord Produktionsledare Verksamhetsområde Södra Skog i ett svar på syftet med avverkningen.

------------------------------

Kommentar. Den som varit där på besök nu tror jag kan bekräfta till dags datum genomförs avverkningen också efter överenskommelsen.

Av Bengt Bertilsson - 30 januari 2020 00:15

Torsdagen den 30 januari Kl.18,00 samlas Marks kommuns politiker i Rydal till en allmänpolitisk debatt. Där vi kommer att få lyssna på ett inledningsanförande från varje parti på 5 minuter. Därefter blir det fri debatt med två minuter debattinlägg med repliker på en minut med maximalt två replikskiften per debattinlägg.


Utöver detta kommer det att bli presentation av nya motioner, nya medborgarförslag samt inkomna enkla frågor och interpellationer. Vad dessa innehåller och består av detta kan vi kanske få vetskap om via ärendelistan på kommunens hemsida men svaren de får vi på plats


Om vi inte vill ta oss till Rydal så går det att lyssna på webben


KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 1 (2)

Kommunfullmäktige

Torsdag den 30 januari, klockan 18.00
Plats
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal

Sammanträdet är öppet för allmänheten.
Kommunfullmäktige ser gärna att även icke tjänstgörande ersättare deltar.
18.00
1.
Sammanträdets öppnande och upprop
2.
Val av justerare
3.
Meddelanden
4.
Remiss av nya motioner
5.
Anmälan av nya medborgarförslag
6.
Inkomna enkla frågor
7.
Inkomna interpellationer
8.
Kommundirektören har ordet (inga handlingar)
Kommun-
direktör Mats Lilienberg
9.
Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges demokrati-beredning (MP)
10.
Fyllnadsval av ersättare i teknik- och servicenämnden (SD)
11.
Entledigande och fyllnadsval av ledamot i miljönämnden (SD)
12.
Kommunpolitisk vägledningsdebattEva-Karin Torhem Arnell
Ordförande
Ellen Player Pellby
Kommunsekreterare

Av Bengt Bertilsson - 29 januari 2020 06:00

Trotts att vår avfall/återvinningsstation ligger endast några hundra meter därifrån så missar några individer platsen och hiva av sitt avfall i skogen.
Vem eller vilka kan vi bara gissa men en bilverkstad verkar trolig syndare. En annan är någon som renoverat sitt badrum och rensat i garaget. Den tredje verkar var någon som köpt något på pall och t.o.m orkat med att såga sönder dessa men orkade inte lämna in dessa på återvinningen

Egentligen egendomligt att inte Marks kommun uppmärksammat detta själva då de färdas på vägen nedanför regelbundet då de har kontrollstationer och ledningsnät därefter vägen 

     
Vad gäller för 


Verksamhetsavfall

Senast uppdaterad den 21 augusti 2018

Avfall som kommer från företag och verksamheter kan i stort delas upp i hushållsavfall och verksamhetsavfall. Vad gäller egentligen för verksamhetsavfall och vad ska du som företagare göra?

Du ska som verksamhetsutövare:

 • Känna till vilket, hur mycket och vilken slag av avfall som uppkommer i din verksamhet. 
 • Utse en miljöansvarig på företaget som även har ansvar för avfallsfrågorna. 
 • Försöka minska mängden avfall. 
 • Sortera och återvinna avfall. 
 • Lämna hushållsavfallet till den kommunala renhållaren. 
 • Hantera avfall på så sätt att hälsa och miljön inte skadas. 
 • Anlita godkänd transportör för verksamhetsavfallet. 
 • Kontrollera att mottagaren av verksamhetsavfallet har de tillstånd som krävs.

Avfallshierarkin

I Sverige och EU jobbar vi efter den så kallade avfallshierarkin. Den fastställer följande prioriteringsordning för att hantera avfall:

 • Minimera - i första hand ska alla se till att så lite avfall som möjligt uppstår. 
 • Återanvända - att använda en produkt/ ett material igen innan det blir avfall. 
 • Återvinna - material tas omhand för att skapa nya produkter 
 • Energiutvinna - till exempel förbränning av avfall för att utvinna fjärrvärme. 
 • Deponera - att lämna avfall på deponi är den allra sista utvägen för ett avfall och ska undvikas.

Olika sorters verksamhetsavfall

Verksamhetsavfallet kan delas in i följande grupper och sorteras i följande ordning (observera att en del avfall kan tillhöra flera grupper):

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som har egenskaper som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljö. Exempel på farligt avfall är spillolja, lysrör och lösningsmedel. Det finns särskilda regler om farligt avfall gällande förvaring, transport och dokumentation. Efter anmälan till länsstyrelsen får du själv transportera mindre mängder farligt avfall till en godkänd anläggning. Se alltid till att ha god kontroll på ditt farliga avfall. För mer information om farligt avfall och blankett för anmälan av egen transport till länsstyrelsen.

Avfall till återanvändning 

Mycket avfall som uppkommer kan återanvändas. Det kan till exempel vara maskiner, lastpallar eller inredning från din verksamhet.

Producentansvarsavfall

Med producentansvar menas att producenten av en produkt även har ansvar för att ta hand om produkten när den blir ett avfall. Det är producenten själv som bestämmer hur insamlingen av avfallet ska gå till. Som verksamhetsutövare är du skyldig att sortera ut avfall som omfattas av producentansvar. I Sverige finns det i dagsläget producentansvar på följande avfall:

 • Förpackningar, pappers-, glas-, plast- och metallförpackningar. 
 • Returpapper, som tidningar och kontorspapper. 
 • Elektriska och elektroniska produkter. 
 • Däck 
 • Bilar 

Avfall till materialåtervinning

Med materialåtervinning menas att materialet i avfallet tas till vara och används som en ny råvara. Det kan till exempel vara livsmedelsavfall (som inte är hushållsavfall) som rötas och ger biogas. Rötresten kan sedan återföras till åkermark som näring. Ett annat exempel är metallavfall som smälts ner för att användas i nya metallprodukter.

I många fall är det en lönsam affär att sortera ut avfall som kan materialåtervinnas.

Avfall till energiåtervinning

Avfall till energiåtervinning eller brännbart avfall som det också kan kallas, är sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat. Exempel på brännbart avfall är trä och plast. Tänk på att förvara ditt brännbara avfall torrt och under tak. Det ger en bättre förbränning.

Avfallet ska endast eldas i en anläggning som har tillstånd att ta emot avfallet och där energin i avfallet tas tillvara. Av energin kan det bli värme, el och ånga.

Avfall till deponi

Att lägga avfall på deponi är det samma som att slänga avfallet på en soptipp. Denna avfallsfraktion brukar kallas deponirest eller icke brännbart avfall. Det finns nämligen ett förbud mot att deponera brännbart och organiskt avfall.

Allt avfall som deponeras måste genomgå en grundläggande karakterisering. I denna ingår en beskrivning av avfallets ursprung, sammansättning och uppgifter om på vilken deponi avfallet kan läggas. Allt ska dokumenteras skriftligt och lämnas till mottagaren av deponin. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att se till att karaktäriseringen blir gjord och att uppgifterna i dokumentationen är korrekta.


Natur · Skog
Av Bengt Bertilsson - 28 januari 2020 06:00

Marks kommun skall deltaga i den totalförsvarsplaneringen. Uppdraget innebär nu att vi i Sverige för höjd beredskap om krisen och kanske detta utvecklas till krig vad gör vi då. Verkar det som någon alla redan byggt ett värn och avfyrat en raket alla redan

             

Natur · Skog
Av Bengt Bertilsson - 27 januari 2020 06:00

Om detta kallas för ”Hyggesfritt skogsbruk” som är skogsbruksmetoder som inte kallägger marken kanske är närmaste sanningen jag kan tolka detta som.  Detta innefattar olika former av blädning, luckhuggning och skärmar. Metoderna innebär att skogsbruket inte leder till kala hyggen och att skogskänslan blir kvar. Visst kan vi hitta skador i naturen men dessa är i nuläget ringa och den som vandrat i naturen ser att entreprenören lagt sin vinn om att köra varsamt fram. Dock skall vi komma ihåg det återstår att köra ut mer virke.

           

Nu är dock inte skogs entreprenören först på plats det har varit motocrosskörning där innan och nyss också

               

Natur · Skog
Av Bengt Bertilsson - 26 januari 2020 10:45

Är det så att vi inte ser det som finns i skogen för att det växer skog där.
Tack vare en i gruppen Lokala Nyheteri Mark uppmärksammade avverkning så har jag och kanske många andra fått möjligheter att se något som vi på flera generationer inte sett p.g.a samhället förändrats de senaste 100 åren.  
Tomten Ljungbergs Hult och Tomtedalen där bodde människor och det bedrev verksamheter förr som återigen kommer fram i ljuset

Följ med i bild till skogsavverkning i Skene skog där Marks kommun dels har sin avfall och återvinningsanläggning samt i området finns ett större industriområde utmed 156:an

 

Nu liknar det både en föryngringsavverkning samtidigt en gallring av lövträd för att skapa ett bättre tallbestånd.

Här följer en bildserie och jag har varit i kontakt med "Virkesakuten" som är skogskunnig kallar denna gallring för " estetisk gallring för att öppna upp terrängen" Dock kunde vi konstatera att det öppna små ytor utan träd. Så gör man inte vanlig skogsgallring var en spontan kommentar jag fick. Då inte sakkunnig sett helheten så utan bara utvalda bilder

Nu vet jag inte vad syftet bakom denna gallring från Kommunens sida är men denna tänker jag efterfråga. Skogsentreprenören som utför skogsarbetet har ett gott ryckte i branschen.

                   

Fortsättning följer imorgon med bilder från miljö och runt platsen 


Presentation

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8
9
10
11
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25 26
27 28 29 30 31
<<< Januari 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se