Senaste inläggen

Av Bengt Bertilsson - Onsdag 26 okt 05:15

Fler Markbor verkar hittat ut i  spåren efter Riksväg 41 eller väg 106 visar sig också hetta "Landswäg N:o1" hittar jag ett naturfenomen Vår som Höst har en sak gemensamt ”Något som har dolts dyker upp Igen “

 

Likt ordspråket "Det som göms i snö kommer fram i tö ".likt det som göms i grönska dyker upp Igen när grönskan försvinner störs flertalet av medborgarna av nedskräpningen ute i naturen.

 

Men var gör vi åt detta

Alla kan plocka och hålla undan skräp i vår omgivning, men det är egentligen ett miljöproblem som vi alla kan göra något åt, på ett enkelt sätt.

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus. Även plan- och bygglagen kräver att en tomt ska hållas i vårdat skick. Detta betyder att du inte får slänga skräp i naturen, på allmän plats eller inom bebyggda områden. Står det inget på kommunens hemsida om det gäller utanför 50 skyltarna när centralortens medborgare slängt sitt avfall i naturen

 

Vart vänder vi os med klagomål om nedskräpning

Om du har klagomål om nedskräpning i naturen bör du vända dig till fastighetsägaren i första hand. Om fastighetsägaren är okänd kan du vända dig till bygg- och miljökontorets bygg- eller miljöenhet som kan plocka upp kanske eller anmäla detta vidare då det finns något som heter ”Skräpboten” men fungerar inte då myndigheter eller polisen tvingas lägga ner brotten p.g.a brist på bevis.

 

Finns det ett visst hopp i detta fall då avlämnaren lämnat sin adress

ANNONS
Av Bengt Bertilsson - Tisdag 25 okt 05:15

I spåren efter Riksväg 41 eller väg 106 visar sig också hetta "Landswäg N:o1" hittar vi ett stenbrott där det idag inte bryts någon sten. Om stenen från detta brott användes till brovalven på gamla "Landswäg N:o1 låter mig vara osagt. Finns det ett annat brott där istället, en SAAB som gjort sitt eller ens inte blev färdig innan biltillverkningen upphörde.

   

 

På en av mina skogsvandringar fann jag ett bilvrak som troligen stått lägre tid på denna plats då grönskan tyder på detta. Dessutom ligger det annat avfall också i omgivningen.

         ANNONS
Av Bengt Bertilsson - Måndag 24 okt 05:15

Riksväg 41 eller väg 106 visar sig också hetta "Landswäg N:o1" Gamla 41:an har 6,5 meters körbana för trafik i båda riktningarna 

 

Den som vill kan idag stå och se och fantisera i drömmen strax norr om bron vid gårdarna i Dala stå vid Landswäg N:o1 som slingrar sig nära gårdarna, gamla 41:an som fått en raksträcka söderut genom åkermark och ravin helt nära 1:an, låta blicken följa Dalbo gärde mot Berghem och sen vidare söder utöver Viskadalen

     

Långt ner i ravinen rinner Husabäcken som består och har ett flertal tillflöden av mindre bäcksystem i landskapet där endast Grytedalsbäcken är namnmärkt på kartor.
Efter jag publiserat del 2 fick jag kännedom att i 
Husabäcken vandrade förr lax uppför från Viskan i denna bäck. Det skall finnas spår som jag inte upptäckt även en laxtrappa där de fångade laxen i håv när den hoppade. Om det p.g.a torkan och topografiskt idag inte ser ut som detta mycket troligt. Då det i en närliggande bäck Ringebäcken som har förbindelse med Surtan fann jag bäcköring förra året.

 
Nu finns det ingen fisk i Husabäcken men därnere finns ett magnifikt brovalv som få personer sett och varit nere och dessutom inne i den är ännu färre. Kändes det nästan som att gå in i en sarkofag när jag såg något korliknande därinne.

   

Nu visade det sig inte vara ett korvalv utan mer bokstavligt körvalv jag steg in i som betsår av ett cementblocksvalv som visuellt finns i mitten under bron

      

Vid varje sida om cementvalvet finns det valv av stenblock som fick mig att fundera varför denna konstruktion. Visade sig ha en naturlig förklaring även om jag faktamässigt inte har bevis för denna teori.

   

Vägen är 6,5 m bredd och p.g.a ravinen som har ett djup på ca 10 m lägre ner finns det varje sida vallar som bör vara i samma bredd som vägen som är den äldsta byggdes på 1700-talet och denna togs ur bruk i slutet på 1930 – talet Har de förstärkt brovalvet på den delen som ligger direkt under vägen någon gång innan vägen togs ur trafik. ( Jag såg ingen datering som annars var vanligt förr de som utförde jobbet gjorde ofta i cementen)

Imorgon söker jag nya spår av Riksväg 41 eller väg 106 visar sig också hetta "Landswäg N:o1" lägre upp mot Skene fanns det annat som tilldrog min uppmärksamhet och senare i veckan kommer ett besök vid ett av de andra brovalven som finns utmed Riksväg 41 eller väg 106 visar sig också hetta "Landswäg N:o1"

 

Av Bengt Bertilsson - Söndag 23 okt 06:45

Riksväg 41 eller väg 106 visar sig också hetta "Landswäg N:o1" Av den gamla vägen finns idag genom Berghem:s by två ställen kvar och två till hittar vi utanför byn när vi färdas mot Skene där det syns att här har den gamla riksvägen gått har jag besökt två sträcker där tydliga spår syns då det finns brovalv som är så höga att det går att gå raklång i denna då valvet är ca 2 m i höjd. Bredden är inte mätt. Men som synes det är rejäla stenblock som den är byggd av

   

   

Första brovalvet hittar vi mellan Ekebacken och Syltered och där går även den nya vägen parallellt är denna dold under stora delar av året p.g.a grönska.

       

"Gamla Landsvägen som före år 1712 lupit genom orten från Halland till Skara" gick på södra sidan Viskan.

Vidare heter det: "Nu följer att beskrifva Nu warande Landswägar". 1:0 Istället för den gamla Landswägen förbi Örestens Kongs gård lät General Anders Sparfeldt, landshöfdingen i Elfsborgs Län (bodde "mästa delen" på frälsehemmanet Högenhult, Horred) emellan år 1712 och 1716 i samråd med Landshöfdingen i Halland, Axel Faltsberg anlägga en alldeles ny Landswäg som från Åhs Kyrcka nu har sin sträckning genom Wedige, Horred och från Sundholmen löper utmed norra sidan af Wiska å till Hulatorps By, Kihla hemman, Berghems Kyrcka, Syltered och Dala mot Skene".

   

Så berättas om den äldsta vägen mellan Varberg-Borås på norra sidan av Viskan i Berghem och som då hade beteckningen Landswäg N:o 1 och "beskrifne Lands wägar äro lagl. Mätte och delte härads boerne emillan samt med mile och Fjärdings stolpar af Sten försedde i Marks härad åren 1770 och 1771".

   

Vägverket fanns inte utan sockenborna fick själva sköta vägunderhållet. De s.k väghållningsstenarna talade om vilka gårdar som underhöll vägsträckan. Några delsträckor finns kvar i Berghem som samfällda vägar. Bäckängsvägen till Berghemsskolan och Åkrabäcksvägen är numera asfalterade. När man kommer till Dala är Landswäg N:o1 fortfarande en grusväg som den alltid varit. Vid Ekelund och i Bastedal finns vägräcken kvar av stengardister med järnrör överst, där vägen går genom ravinen med stentrumma över Bäcken som den kallats. Varför det inte står Dalabäcken på kartan undrar jag över. Dahla by sträcker sig från bergen i norr ner till Viskans strandlinje och är omnämnt 1419 vid gårdsköp av frälsejord.

Notera de två sista korten liknar det som det finns ett korhus eller sarkofag eller så är det ett annat valvtyp till detta återkommer vi till i ett eget inlägg vad detta kan bero på och att Riksväg 41 eller väg 106 visar sig också hetta "Landswäg N:o1"   

Av Bengt Bertilsson - Lördag 22 okt 12:14

En återvändare gör ett nytt besök på vägen som förr hette väg 106 och finns beskriven på Berghems byalags hemsida

 

Den äldsta som följde landskapets linjer och tog minst av åkermark byggdes på 1700-talet, den andra som fick fler raksträckor var färdig i slutet av 1930-talet

         

Platsen det en gång begav sig har det inte körts några fordon här på många år och senaste gästen kunde likaväl varit någon annan än jag tänker jag som besökare Vem är det som klampar på min bro fast visan är kanske såhär Vem är det som trippar på min bro? skrek trollet. – Åh, det är minsta bocken Bruse, sa bocken med sin ljusa röst. Jag ska till sätern och äta mig fet. – Nu kommer ...

 

P.g.a den torka som detta år gjort sig påmind är många av våra vattendrag nästa tomma med vatten kunde jag lätt ta mig fram torrskodd och fotografera omgivning som idag är tämligen svårtillgänglig p.g.a den är inbädd i grönska och p.g.a biotop skydd.

 

Finns det en värld och brovalv som få kanske sett eller varit i dess närhet 

Av Bengt Bertilsson - Fredag 21 okt 13:09

Bilder från vårt besök i Alingsås och Lights i Alingsås värt ett besök om väder och vind är med dig hade vi tur då det duggregnade på uppfärden blev det först en fika på ett av alla caféer som finns i staden.

                                             
Ljusen tändes vid 18 - tiden var det dock inte mörkt helt men det mörknade ganske fort. I parker där övrig belysning inte påverkar var det magnefikt.

Av Bengt Bertilsson - Torsdag 20 okt 08:28

Utsikt från farstutrappan den 20 okt och lövverket snart ett minne blott

     

Av Bengt Bertilsson - Tisdag 18 okt 18:25

Skyddsjakt på tranor ett mycket ovanligt beslut och sett till antal tranor också kontra antalet totalt är det upp till betraktaren/läsaren att analysera verkan av detta. Kommer jag osökt att tänka på vad jag läste om de som skall sitta i trangömsle vid Hornborgasjön skall sitta där innan tranorna kommer annars skräms dessa iväg kan skyddsjakt av ett mindre antal vara anledningen likt ordspråket ”motta Olle i grinden” eller som ett annat heter ”Mycket skrik för lite ull, sa bonden när han klippte grisen”

 

Följande finns att läsa om detta på ATL webb


Skyddsjakt på trana


Lantbrukare i Östergötland har fått tillstånd till skyddsjakt på tranor.

 

 

 Länsstyrelsen i Östergötland har tillstånd skyddsjakt på tranor. Länsstyrelsen i Östergötland har tillstånd skyddsjakt på tranor. FOTO: Mostphotos

 


Skyddsjakt på trana är förhållandevis ovanligt i Sverige. Och långtifrån alla som ansöker om tillstånd får det. Så sent som fredags avslog


 


länsstyrelsen en ansökan om att få bedriva skyddsjakt på trana i Örebro.


 


I trakten av Tåkerns naturreservat har problemen med tranor ökat det senaste decenniet. Under hösten 2016 noterades återigen nytt rekord, 7 200, för antalet rastande tranor vid de räkningar som genomförs i området av Tåkerns Fältstation.


 


Tranorna leder till omfattande skador på grödor i reservatets närhet och lantbrukare i området lägger ned mycket tid på att skydda grödorna från skador.


Två ansökningar
Länsstyrelsen i Östergötland har nu beviljat två ansökningar om skyddsjakt på tranor. Det ena gäller en potatisodling, det andra morots- och rödbetsodlingar.


 


Varje tillstånd gäller för högst fem tranor.


 


För att beviljas skyddsjakt krävs det bland annat att den som ansöker måste ha testat att använda de skrämseltaktiker som finns tillgängliga att låna från Länsstyrelsen.


 


I juni gav Länsstyrelsen i Västernorrland tillstånd till skyddsjakt på två tranor som gjort betydande skador på en gård i Söråker

 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
19
20 21 22 23
24 25 26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2016
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ farstutrappan med Blogkeen
Följ farstutrappan med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se